วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

วิธีระบบ

การประยุกต์ใช้วิธีระบบเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้หรืองานต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันInput
1. อุปกรณ์ มีดังนี้
- มะยม
- เกลือ
- น้ำสะอาด
- กระป๋องพลาสติก

2. ความรู้ที่จำเป็นต้องรู้ ได้มาจากการ
สอบถามผู้รู้
3. แหล่งที่มาของความรู้ คือ ผู้รู้
(นางกมลวรรณ เพ็ญศรีศิริกุล)


process
สัปดาห์ที่ 1 ศึกษาวิธีทำ และ ตัวอย่าง
สัปดาห์ที่ 2 ทดลองปฏิบัติจริง
สัปดาห์ที่ 3 คิดหาวิธีการทำให้ผลงาน ออกมามีคุณภาพดีที่สุด
สัปดาห์ที่ 4 ปรับปรุงผลงานให้มีผลที่ดีที่สุด

output
มะยมดองเค็ม

Feedback
ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลงานออกมาดีและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

Input

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ มีดังนี้
1. มะยมสด

2.น้ำสะอาด3.เกลือ

4.กระป๋องพลาสติก


Process

สัปดาห์ที่ 1 ศึกษาวิธีทำและตัวอย่าง
ศึกษาวิธีทำและตัวอย่างจากผู้รู้ โดยศึกษาจากมะยมดองที่ผู้รู้ได้ทำขึ้นมา และสอบถามวิธีการทำวัตถุดิบต่งที่ใช้ในการทำ และรายละเอียด ข้อควรระวังในการทำมะยมดองเค็ม

สัปดาห์ที่ 2 ทดลองปฏิบัติจริง
ทดลองปฏิบัติจริงโดยมีผู้รู้ (นางกมลวรรณ ) คอยให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ แล้วลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจนสำเร็จ ดังขั้นตอนรายละเอียดต่อไปนี้


ขั้นตอนในการทำ มีดังนี้
1.เก็บมะยมสดจากต้น2.ล้างมะยมด้วยน้ำสะอาด
3.ทิ้งไว้สักครู่ให้มะยมสะเด็ดน้ำ

4. ใส่เกลือในน้ำสะอาด 2 ช้อนตวง


5.ต้มน้ำให้เดือด

6.น้ำที่ต้มแล้วทิ้งไว้ให้เย็น
7. คัดเลือกมะยใส่กระป๋องพลาสติก
8. เทน้ำใส่กระป๋องพลาสติกให้เต็ม
9.ทิ้งไว้ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์

จากการปฏิบัติงานพบปัญหาต่าง ๆ ดังนี้
ปัญหาที่พบ
1. มะยมที่ใช้เป็นมะยยมที่แก่เกินไป
2. ปริมาณของเกลือที่ใส่ลงในน้ำก่อนนำไปต้ม

สัปดาห์ที่ 3 คิดหาวิธีการทำให้ผลงานออกมามีคุณภาพดีที่สุด
หลังจากที่พบปัญหา ผู้รู้ได้แนะนำ และหาวิธีการแก้ไขปัญหา ดังนี้
วิธีการแก้ปัญหา
1. เลือกใช้มะยมที่ไม่แก่จัดมากเกินไปเพราะจะทำให้มะยมเปื่อยง่าย
2. การใส่เกลือลงในน้ำควรชิมก่อนไม่ควรให้เค็มจนเกินไป

สัปดาห์ที่ 4 ปรับปรุงผลงานให้มีผลที่ดีที่สุด
จากการที่ได้ปฏิบัติงาน การผลิตมะยมดองเค็มได้มีข้อบกพร่องหลายด้าน และได้ปรับปรุงรายละเอียดของผลงาน ให้มีรสชาติอร่อย สามารถรับประทานได้

Output

วัตถุประสงค์ของการทำงานในครั้งนี้ คือ มะยมดองเค็ม

Feedback

ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ได้มะยมดองเค็มที่มีรสชาติอร่อย และสามารถรับประทานได้ และเราสามารถพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นได้โดยการปรับปรุจากข้อบกพร่อง ในขั้นตอนของกระบวนการ ( Process)

สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ

จากการทำมะยมดองเค็ม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำวิธีระบบมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน สิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน มีดังนี้
1. ได้รู้จักขั้นตอนและวิธีถนอมอาหาร
2. ได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
3. ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ไม่มีความคิดเห็น: